AANBOD ABRUSCO

MODULES

Individuele begeleiding (IB)

Individuele Begeleiding biedt ondersteuning bij schoolmoeheid, grensoverschrijdend gedrag, spijbelgedrag, uitstippelen van het toekomstperspectief, etc. Deze lijst is echter niet eindig. In het kader van preventief werken, dient de aanmelding tijdig te gebeuren vooraleer de situatie danig geëscaleerd is. Op deze manier wordt getracht om de jongere een zo eerlijk mogelijke kans te bieden op school. Op basis van de hulpvraag van de school en/of van de jongere kan een aangepaste begeleiding worden opgestart. Deze begeleiding gaat voornamelijk door op Abrusco zelf. De module start altijd bij het creëren van een vertrouwensband met de jongere. Tijdens de begeleidingsmomenten neemt de jongere niet deel aan het klasgebeuren wat de jongere de ruimte biedt om tot rust te kunnen komen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de rust in de klasgroep te laten weerkeren.

Herstel

Binnen de module herstel wordt de keuze gemaakt tussen een herstelgesprek, Hergo of No Blame. Zowel bij een herstelgesprek als bij Hergo is het vertrekpunt steeds een specifiek conflict, met ontegensprekelijke schade (emotioneel, fysiek en/of materieel). Bij No Blame is er sprake van een pestproblematiek. Abrusco biedt een begeleider aan die de problematiek vanuit een objectief perspectief benadert. Dit kan het vertrouwen stimuleren van de verschillende betrokkenen. Een herstel staat los van, maar kan parallel lopen met gevolgen beslist door de school (bv: sancties). Eens de school mee stapt in een herstel-verhaal, moeten verdere beslissingen van de school in dit kader besproken worden. Een voorwaarde bij herstelgesprek en Hergo is dat alle betrokken partijen openstaan voor deze methodiek. Het doel is om de schade te herstellen d.m.v. acties die beslist worden uit de input van de betrokkenen.

Klasacties

Scholen kunnen bij Abrusco terecht bij de eerste signalementen van frustraties tot aanhoudend negatief gedrag. Aan de hand van de informatie die wij verkrijgen vanuit de klas/school bieden wij een klasactie op maat, waarbij wij samen met de klas, leerkrachten en relevante partners bekijken hoe elk individu zijn kwaliteiten kan inzetten om aan de werkpunten en doelen van de klas te werken. Na aanmelding voor de module wordt er een vooroverleg gehouden samen met school en CLB om op die manier zoveel mogelijk informatie te verzamelen en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Eenmaal het vooroverleg voorbij is starten de klasacties. De duur en intensiteit kan per klas en hulpvraag verschillen. Na elke klasactie vindt er een terugkoppeling plaats met de contactpersoon van de school. De klasactie wordt beëindigd op het moment dat aan de noden van de klas beantwoord is.

Werkplekleren (voortraject en brugproject)

Jongeren laten meedraaien op een laagdrempelige werkplek om arbeidsattitudes in te oefenen ter voorbereiding van het doorstromen naar het normaal economisch circuit. De werkplek wordt gezocht op basis van de studierichting van de jongere.

Leerplekleren

Samen met de jongere gaan we op zoek naar een alternatief leertraject waar hij of zij terug engagement kan opnemen, succeservaringen kan opdoen en aan een nieuwe weg kan timmeren. Dit gebeurt door te vertoeven op een leerplek of op een zorgboerderij die gezocht wordt op basis van de interesses van de jongere. De jongere staat centraal in zijn traject. Er wordt een eerste rondetafelgesprek georganiseerd bij de start van het traject waarbij de jongere, ouders, school, CLB, eventuele hulpverlening of vertrouwenspersoon aanwezig zijn. Tussentijdse rondetafelgesprekken en het afrondingsgesprek worden in samenspraak met alle actoren georganiseerd. We zoeken naar een passende leerplek/zorgboerderij voor de jongere. Het traject wordt kortbij opgevolgd en we houden hierbij alle betrokken partijen op de hoogte. Een herintrede in het onderwijs (of arbeidscircuit) wordt regelmatig afgetoetst. Het traject is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig (maximaal tot einde schooljaar).

Jongerencoach

Bij het begin van het schooljaar worden de jongerencoaches aan hun school of scholen gelinkt. Maximaal hebben ze twee scholen. Ze werken schoolintern. De jongerencoaches worden onder andere gefinancierd via de PPS-projecten. Dit betekent dat ze niet voor de school werken, maar vanuit een neutrale positie de verschillende betrokkenen kunnen benaderen en met elkaar betrekken. Vanuit een pro-actieve insteek (cf. universele preventie), staan ze ’s ochtends aan de schoolpoort, ze observeren en luisteren, en doen bijvoorbeeld een babbel met de jongeren die de school binnenkomen. Zo vangen ze zaken op, maar zien ze ook wie regelmatig te laat of niet komt. Men gaat dus vanuit de eigen observatie, het contact met de jongeren en hun reactie aan de slag. Die werkwijze maakt het mogelijk om problemen te detecteren die zich heel vroeg manifesteren en kort op de bal te spelen, maar ook om een coaching op te zetten vanuit een vertrouwensrelatie met de jongere. Daarnaast zijn ze ook beschikbaar voor de leerkrachten die vragen hebben. Ze kunnen dan suggesties doen, of in de klas een actie doen.

Mentoraat

Een mentoraat is gericht op de jongere die ondersteuning nodig heeft bij een beginnende school-gerelateerde problemen zoals schoolmoeheid, spijbelen, eenmalig conflict, regel overtredend gedrag, etc. We werken preventief door kort op de bal te spelen en een weinig tijdsintensieve begeleiding aan te bieden op school. Doorheen de hele module wordt er aandacht geschonken aan het opbouwen van een band tussen jongere en begeleider. Dit wordt gezien als een basis om een begeleiding te doen slagen.

Themawerking

Abrusco werkt in het kader van themawerking rond een aantal vaste thema’s, deze zijn o.a. correct communiceren, motivatie, (zelf)vertrouwen, eigen talenten (h)erkennen, relatie leerkracht-leerling, seksualiteit, pesten, weerbaarheid en klasdynamiek. Deze workshops zijn vooral preventief van aard. In samenspraak met de scholen kunnen de workshops aangepast worden. Eventueel kan naargelang de wensen van de school een workshop een dagdeel duren of meerdere dagen in beslag nemen. Abrusco kan zich daarnaast aanwenden tot andere partners om samen de workshops te verzorgen. Een workshop vindt idealiter plaats aan het begin van het schooljaar. De workshops zijn bedoeld voor alle leerlingen van het Brussels Secundair Nederlandstalig onderwijs. De leerkracht/klastitularis/leerlingbegeleider krijgen de nodige tools om in het verloop van het schooljaar te blijven schaven aan de klassfeer. De begeleiders van Abrusco koppelen de uitvoering van de workshops terug naar de school en bieden zowel aan de leerlingen als de leerkrachten nazorg, mits hier specifiek naar gevraagd wordt. Zo kan een bepaalde klas na de workshop worden aangemeld voor de module klasactie. Er kan eveneens doorverwezen worden naar andere modules binnen Abrusco of naar externe partners.

ABRUSCO VZW

Leopold II-laan 178 1080 Sint-Jans-Molenbeek0864.709.567 | RPR, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

 


vgc
 esf